Εργοθεραπεία

Ergotherapeia 12
Η Εργοθεραπεία (Occupational Therapy) ανήκει στις επιστήμες Υγείας και Πρόνοιας και έχει ως στόχο να καταστήσει τα άτομα ικανά να εκτελούν και να συμμετέχουν στα έργα που έχουν ανάγκη να κάνουν, που επιθυμούν ή που απαιτείται να κάνουν στην καθημερινή ζωή.
Με τον όρο «έργα» αναφερόμαστε σε όλες εκείνες τις δραστηριότητες που κάνουν τα άτομα μόνα ή μαζί με άλλους και οι οποίες γεμίζουν τον χρόνο των ανθρώπων, δίνουν σκοπό και νόημα στην ζωή τους, αντανακλούν την ταυτότητά τους. Σύμφωνα με τον Αμερικάνικο Σύλλογο Εργοθεραπείας, τα έργα κατατάσσονται σε οκτώ τομείς: α) Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής, β) Σύνθετες Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής, γ) Ανάπαυση και Ύπνος, δ) Εκπαίδευση, ε) Εργασία, στ) Ελεύθερος Χρόνος, ζ) Παιχνίδι και η) Κοινωνική Συμμετοχή.

Περισσότερα