Πρόγραμμα Επίλυσης Προβλημάτων

Το πρόγραμμα αυτό διδάσκει στον ενδιαφερόμενο τεχνικές επίλυσης προβλημάτων οι οποίες είναι χρήσιμες στην αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων, όπου το άτομο δεν καταφέρνει να βρει μια ικανοποιητική λύση.